Aktuality, legislativa

07.03.17 | Osobní automobil v obchodním majetku i k soukromým účelům?

 

Co když je automobil, který je zařazen v obchodním majetku podnikatele využíván i k soukromým účelům? Jaké z toho plynou povinnosti?

 

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci bezplatně osobní automobil pro služební a soukromé účely. Je však třeba brát v potaz několik okolností. Tou je zejména daň z příjmů a daň z přidané hodnoty.

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zaměstnanec

Zde se bere poskytnutí automobilu pro soukromé účely jako nepeněžní příjem. To znamená, že se musí zdanit. Zákon zde přímo říká (§6 odst. 6), že příjem zaměstnance je 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc. Pokud není součástí vstupní ceny DPH, zvyšuje se tato cena i o DPH. (vstupní cena, viz § 29 odst. 1-9)

Je-li 1 % vstupní ceny menší jak 1 000 Kč, automaticky považuji za nepeněžní příjem 1 000 Kč.

Poskytne-li zaměstnavatel v průběhu měsíce více aut, 1 % se počítá z nejvyšší vstupní ceny automobilu.

Poskytne-li zaměstnavatel v průběhu měsíce více aut současně, vstupní ceny se sečtou a z těch se vypočítá 1 %.

 

Zaměstnavatel

Pro zaměstnavatele se stále jedná o daňově uznatelné náklady - např. náklady na opravy, udržování, pojistné a odpisy.

U odpisů si může poplatník poměr odpisů zvolit sám (např. podle ujetých km).

Pokud však používá paušální výdaje na dopravu, pozor, musí používat krácený paušální výdaj (80 % výdajů = 4 000 Kč/měsíčně), tak musí zároveň odpisovat pouze 80 %! (§ 28 odst. 6 a pokyn GFŘ D-22)

Nesmíme zapomenout, že zaměstnavatel musí za zaměstnance i z nepeněžního příjmu odvést sociální a zdravotné pojistné (34 %).

 

DPH

(§75) Při využití automobilu i pro osobní účely si může plátce uplatnit odpočet pouze v poměrné výši. Tu si může stanovit kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, kdy si plátce uplatnil odpočet, zohlední skutečný podíl používání automobilu pro ekonomickou činnost (tedy pro zajištění a udržení příjmů) a pro soukromé účely (např. na základě knihy jízd a počtu ujetých km). Pokud se odchyluje odhad o více než 10 %, výše uplatněného odpočtu se opraví.

  • Je-li částka kladná, plátce je oprávněn výši odpočtu opravit.
  • Je-li částka záporná, plátce je povinen výši odpočtu opravit.
Opravu plátce provede v daňovém přiznání za poslední měsíc zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém je oprávněn uplatnit nárok na odpočet, jehož se oprava týká.
 
(§78) Pokud zaměstnavatel neplánuje poskytovat automobil i k soukromým účelům, ale situace se do 5 let od uplatnění odpočtu daně změní, musí upravit odpočet a to rok následující po roku, kdy byl odpočet uplatněn. Změny se posuzují za každý kalendářní rok samostatně v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně. Porovnává se opět se skutečným stavem (kniha jízd, počet ujetých km,..)
 
 
Pohonné hmoty (PHM)
 
Obecně platí, že zaměstnavatel si nemůže do svých daňových nákladů zahrnout náklady na PHM spotřebované pro soukromé účely. Tyto náklady by měl hradit zaměstnanec.
 
Obvykle se tento případ řeší následovně:
  • PHM hradí zaměstnavatel a to v plné výši s plným odpočtem DPH
  • Zaměstnavatel provádí na měsíční bázi vyúčtování PHM pro soukromé účely
  • PHM, které byly spotřebovány pro soukromé účely jsou předepsány k úhradě zaměstnanci (zdanitelný výnos s odvodem DPH)

 

Užívaní automobilu jako nepeněžního příjmu zaměstnance by mělo být vždy právně podloženo (např. písemnou dohodou) a měla by vždy být vedena kniha jízd.

 

Příklad:

Firma XYZ s.r.o. plánuje nákup automobilu v hodnotě 500 000 Kč + DPH 105 000 Kč a předpokládá, že ho poskytne svému zaměstnanci i pro soukromé účely. Společnost XYZ s.r.o. společně se zaměstnancem předběžně propočetla, že zaměstnanec bude vozidlo z 10 % využívat pro soukromé účely.

Řešení:

  1. Firma XYZ s.r.o. zařadila auto do obchodního majetku v pořizovací ceně 500 000 Kč.
  2. Firma uplatnila nárok na odpočet DPH v měsíci pořízení vozidla v poměrné výši 94 500 Kč. Původní výše odpočtu ve výši 105 000 Kč byla zkrácena o 10 % (hodnota předpokládaného podílu využití vozu pro soukromé účely zaměstnance), tzn. 105 000 Kč – 10 % ze 105 000 Kč = 94 500 Kč.
  3. Výši neuplatněného odpočtu ve výši 10 500 Kč se firma rozhodla zaúčtovat do daňových nákladů v měsíci pořízení vozidla. Mohla však o hodnotu neuplatněného odpočtu zvýšit pořizovací cenu vozu.
  4. Firma poskytla svému zaměstnanci vozidlo i pro soukromé účely. Se zaměstnancem sepsala dohodou o možnosti využívat bezplatně vozidlo i pro soukromé účely. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepeněžní příjem na straně zaměstnance, bude jeho zdanitelný příjem navýšen o hodnotu 6 050 Kč (1% ze vstupní ceny vozidla 500 000 Kč + DPH 105 000 Kč). Vliv to bude mít také na vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění.
  5. Zaměstnanec/zaměstnavatel je povinen evidovat u služebního vozidla ujeté kilometry (vede „knihu jízd“). Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodli, že ujeté kilometry pro soukromou potřebu zaměstnance budou zaměstnanci sráženy ze mzdy (dohoda o srážkách,…). Každý měsíc tedy zaměstnavatel svému zaměstnanci, vypočítá částku (srážka ze mzdy), která vychází z průměrné spotřeby služebního vozu a z počtu ujetých soukromých kilometrů zaměstnance. Z této částky zaměstnavatel odvádí také DPH.
 
 


Zdroj: zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, 
Jaké jsou daňové dopady používání firemního vozu pro soukromé účely zaměstnanců? Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. Praha: Economia, a.s, 2013 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/podnikani/provoz-firmy-autopark/c1-59716200-jake-jsou-danove-dopady-pouzivani-firemniho-vozu-pro-soukrome-ucely-zamestnancu


 


Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy