Aktuality, legislativa

31.01.17 | Daňová uznatelnost přirozených úbytků zásob

Jak to vůbec je s přirozenými úbytky zásob? Mohou být daňově uznatelné?

 

Škody a manka na obchodním majetku obecně nejsou daňově účinné náklady ( § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů).

Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních či subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní.

§ 25 odst. 2 zároveň dodává, že za škody a manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických  úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem.

Kdy se mohou uplatnit daňově účinné náklady?

Tuto otázku si kladou hlavně restaurace, které řeší, zda si mohou daňově uznat např. zkažené jídlo. Dále může jít třeba o zkorodované součástky nebo třeba mechanicky poškozené výrobky.

Pokud si chcete daňově uznat spotřebu, vždy by měla být vypracována hodnověrná podniková norma přirozených a technologických úbytků zásob. Pokud si nevíte rady, je vhodné požádat o metodickou pomoc zastřešujícího profesního uskupení nebo třeba Hospodářskou komoru.

Prokazování

Aby mohla být vyloučena možnost utajování tržeb - prodeje za sníženou cenu či spotřeby pro soukromou potřebu, vždy je k prokázání likvidace nutnost vypracování likvidačního protokolu, kde musí být uvedeny zejména důvody likvidace, způsob, čas a místo likvidace, způsob naložení se zlikvidovanými předměty a osoby odpovědné za likvidaci.

Je nutné dodat, že pokud plátce neunese důkazní břemeno a neprokáže, co se se zbožím stalo, nelze dovodit jiný závěr, než že zboží bylo použito pro účely nesouvisející s podníkáním, jak říká NSS v rozsudku čj. 1 Afs 52/2009-66 (čj. 1 Afs 51/2009-67).

 

 

Zdroj:

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

1000 řešení. Český Těšín: Poradce, 2016, XVI. ročník(1/2017). ISSN 1212-4710.

Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy