Aktuality, legislativa

10.11.16 | Účetní závěrka pro rok 2016

V souvislosti se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a který nabyl účinnosti 1. ledna 2016, přinášíme informace k sestavení účetní závěrky, dle aktuálního znění.

 

Většina podnikatelů se bude řídit tímto předpisem až při sestavení řádné účetní závěrky, tedy nejčastěji v prvním či druhém kvartále roku 2017.

K sestavení účetní závěrky však může dojít již v průběhu roku 2016 a to z důvodu sestavení mezitimní či mimořádné účetní závěrky.

 

Za předpokladu, že má úč. j. účetní období kalendářní rok, řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 již bude sestavovat podle nových pravidel. V případě hospodářského roku, např. 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016 bude úč. j.  sestavovat účetní závěrku podle starých pravidel a období 1. 4. 2016 - 31. 3. 2017 již podle pravidel nových.

Struktura účetní závěrky

Účetní závěrku tvoří rozvahavýkaz zisku a ztrát a příloha. Obchodní společnosti, kterou jsou střední nebo velkou úč. j. navíc doplňují i přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. To znamená, že povinnost sestavit přehled o cash-flow a přehled o vlastním kapitálů neplatí pro družstva, fyzické osoby, svěřenecké fondy a obchodní společnosti, které jsou mikro nebo malou úč. j.

Kategorizace účetních jednotek

Před sestavením úč. závěrky je nutné mít na paměti, do které kategorie (dle § 1a) a do které skupiny (dle § 1b) spadá daná úč. j. Do hraničních hodnot kategorií a skupin zahrnujeme: celková netto aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

Kategorie

  • mikro účetní jednotka
  • malá účetní jednotka
  • střední účetní jednotka
  • velká účetní jednotka


Skupiny

  • malá skupina účetních jednotek
  • střední skupina účetních jednotek
  • velká skupina účetních jednotek
 
Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném a ve zkráceném rozsahu stanovuje prováděcí předpis - vyhláška č. 500/2002 Sb. a její přílohy.
 
 
Zdroj: Nové účetní výkazy pro podnikatele 2016. Praha: Svaz účetních, 2016. Metodické aktuality Svazu účetních. ISBN 978-80-87367-71-1.

Archiv aktualit

Tradice, kvalita, osobní přístup, flexibilita, spolehlivost.

Kontaktujte nás

+420 776 056 277
ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.
IČ: 27747051, DIČ: CZ27747051
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

Jsme členy